Skip to main content
 首页 » 法律文书

投资公司股权转让协议

2021年03月04日320

转让方(以下简称甲方)

注册登记号:                        

     所:                        

法定代表人:                        


受让方(以下简称乙方)

身份证号:                        

通讯地址:                        

联系电话:                        

目标公司是根据《中华人民共和国公司法》登记设立的有限公司,注册资本【】万元,实收资本【】万元。现甲方决定将所持有的目标公司100%的股权认缴注册资本【】万元,实缴注册资本【】万元按照本协议规定的条件转让给乙方。

甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则,经协商一致,达成如下协议:

阅读延展
评论列表暂无评论
发表评论