Skip to main content
 首页 » 法律文书

实物资产转让协议

2021年03月04日340

  出让方:                            (以下简称"甲方")

  注册登记号:

  住      所:

  法定代表人:

  受让方:                             (以下简称"乙方")

  注册登记号:

  住      所:

  法定代表人:

甲乙双方按照诚实信用原则,依据中华人民共和国《合同法》、《民法通则》、等有关法律规定,经双方协商一致,就甲方向乙方转让其拥有的事宜达成如下协议: 

评论列表暂无评论
发表评论