Skip to main content
 首页 » 法律文书

财产转让协议

2021年02月27日430

协议签署日期:     年   月   日

 

转让人/卖方/甲方:                        

注册登记号/身份证号:                        

住所/通讯地址:                        

联系电话:                        

 

受让人/买方/乙方:                        

注册登记号/身份证号:                        

住所/通讯地址:                        

联系电话:                        

 

甲乙双方经平等协商,就转让标的财产事宜达成如下约定:

评论列表暂无评论
发表评论