Skip to main content
 首页 » 法律文书

协商一致解除劳动关系协议书

2021年02月06日1530

   方:                        

注册登记号:                        

     所:                        

法定代表人:                        

 

乙方:                               

身份证号:                           

通讯地址:                            

联系电话:                            

 

    经甲方、乙方友好协商,双方自愿达成一致解除甲乙双方之间的劳动合同,并达成本协议:

评论列表暂无评论
发表评论