Skip to main content
 首页 » 合同范本

设备试用买卖合同

2021年01月20日500

出卖人(以下简称甲方):____________

注册登记号:                        

     所:                        

法定代表人:                        

 

  买受人(以下简称乙方):____________

注册登记号:                        

     所:                        

法定代表人:                        

  

兹为买卖_________________机械先行试用,待试用期满后满足试用方工作需求时购买,经双方同意订立合同如下:  

评论列表暂无评论
发表评论