Skip to main content
 首页 » 合同范本

旧机动车买卖合同

2021年01月18日550

     方:                        

注册登记号:                        

     所:                        

法定代表人:                        


     方:                        

注册登记号:                        

     所:                        

法定代表人:                        

 

依据《中华人民共和国合同法》及相关规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上,就旧机动车买卖的有关事宜协商达成协议如下:

评论列表暂无评论
发表评论